Home Contact us For Sale

Welcome to HomeBuilt Site

  1400 شنبه 2 مرداد

Airboat
Aircraft
Dune Buggy
Helicopter
Hot Air Balloon
Kite
Ultralight Engine
Aircraft

HOMEBUILT HELICOPTER

صنعت ساخت هلیکوپترهای دست ساز از مدتها قبل در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اروپا شروع به کار نموده است .در این صنعت همانند هواپیماهای دست ساز ، سازنده مجاز به استفاده از مواد در دسترس سبک و با استحکام می باشد.