Home Contact us For Sale

Welcome to HomeBuilt Site

  1400 جمعه 26 شهریور

Airboat
Aircraft
Dune Buggy
Helicopter
Hot Air Balloon
Kite
Ultralight Engine
Aircraft

HOMEBUILT HELICOPTER

صنعت ساخت هلیکوپترهای دست ساز از مدتها قبل در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اروپا شروع به کار نموده است .در این صنعت همانند هواپیماهای دست ساز ، سازنده مجاز به استفاده از مواد در دسترس سبک و با استحکام می باشد.